" /> Algemene Voorwaarden - Art2wall-Naadloos fotobehang

Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Art2WallShop, onderdeel van Art2wall, gevestigd aan De Wel 4 te Hoevelaken. Art2WallShop wordt hierna aangeduid als “leverancier”.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Art2WallShop en derden (hierna: “opdrachtgever”) via de internetwebsite van Art2WallShop (hierna: “de site”) gesloten overeenkomsten.

 

1 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever na het plaatsen van een elektronische bestelling, een telefonische dan wel elektronische bevestiging van de leverancier heeft ontvangen. Door plaatsing van deze bestelling verklaart opdrachtgever zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren Hotmail/anonieme emailadressen worden door de leverancier niet geaccepteerd. De opdrachtgever is verplicht een telefoonnummer op te geven waarop hij bereikbaar is.

Zodra de elektronische bestelling is bevestigd, vervalt de mogelijkheid om deze te annuleren.

3 Voor bestanden die gecorrigeerd moeten worden, wordt een uurtarief van € 60,- per uur berekend met een minimum tarief van €15,-.  Correcties en de daarbij horende kosten worden door de leverancier altijd van te voren aan de klant gemeld en zullen afzonderlijk door de opdrachtgever moeten worden betaald.

Mocht een bestand niet correct zijn en is de opdrachtgever niet te bereiken, dan zal de leverancier het bestand niet in behandeling nemen. Het drukwerk wordt dan doorgeschoven naar de eerstvolgende order dag.

4 Voor al het drukwerk kunt u aanleveren in de volgende Mac / PC bestanden:

  • JPG ( 300 DPI, certified ), PDF, TIFF, EPS / AI ( tekst omzetten naar lettercontouren/outlines en bestand gecomprimeerd naar ZIP of SIT versturen )

Overige voorwaarden:

  • 3 mm afloop aan alle zijden (GEEN kaders gebruiken)
  • Tekst moet 5 mm van de snij rand af staan (8mm incl. afloop)
  • Alle fonts omzetten naar lettercontouren
  • Uw afbeeldingen in CMYK (eurostandard coated) met resolutie van 300 dpi
  • PDF bestanden opslaan als PDFX1a . X-3 kan niet worden verwerkt!
  • Bij het maken van PDF bestanden moeten de fonts 100 % ingesloten zijn en beeld- en lijn compressie uitgezet zijn ( zie ook de werktekening )

Bij het niet aanhouden van bovenstaande voorwaarden is de leverancier in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor druk en/of snij fouten.

5 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie of gebruik van een door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde zaak verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de leverancier in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie of het gebruik financiële verplichtingen tegenover de auteur of rechthebbende of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

6 De opdrachtgever draagt het risico voor alle door hem aan de leverancier voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde zaken.

7 De aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich slechts uit tot schade direct voortvloeiende uit de afhandeling van de opdracht, tot een bedrag van ten hoogste de transactiewaarde; voor vervolgschade kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard. Indien van toepassing is de klant  zelf verantwoordelijk voor het ophangen van of aanbrengen van de geleverde producten.

8 De met de leverancier overeengekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

9 De afgifte van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en het door de leverancier gemaakte werk geschiedt desgewenst tegen teruggave van een door de leverancier verstrekt ontvangstbewijs. Of de aanbieder hiervan tot inontvangstname gerechtigd is, valt buiten beoordeling en verantwoordelijkheid van de leverancier.

10 Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of het door de leverancier gemaakte werk niet worden afgehaald, bewaart de leverancier dit zes weken, te rekenen vanaf de datum van bestelling. Wanneer de termijn van zes weken verstreken is zal de leverancier ontslagen zijn van zijn bewaarplicht en zullen er geen kosten vergoed worden aan de opdrachtgever inzake het gemaakte werk.

11 Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen zijn evenwel niet steeds te vermijden en kunnen geen reden voor afkeuring zijn.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het origineel en/of de gegeven instructies kunnen geen reden van afkeuring zijn indien in redelijkheid kan worden gesteld dat zij, de omstandigheden in aanmerking genomen, geen invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk.

12 Eventuele reclames inzake de geleverde goederen of de in rekening gebrachte prijs, moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk van de factuur schriftelijk ter kennis van de leverancier zijn gebracht. Indien binnen acht dagen zulke reclames niet door de leverancier zijn ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd. Indien terecht en op tijd is gereclameerd en de opdrachtgever de goederen heeft geretourneerd, zal de leverancier voor gratis herlevering zorg dragen of de opdrachtgever voor de ontvangen goederen crediteren.

13 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden.

14 Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de opdrachtgever, ook indien met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 rechtstreeks aan die derden wordt gefactureerd, aansprakelijk voor de voldoening van de vorderingen.

15 Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij latere betaling, ook indien de leverancier daarmede heeft ingestemd, is de opdrachtgever voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Dit artikel is alleen van toepassing voor opdrachtgevers die een contract hebben met de leverancier voor betalingen anders dan via de Internetkassa.

16 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen ten minste 50 Euro bedragen. Dit artikel is alleen van toepassing voor opdrachtgevers die een contract hebben met de leverancier voor betalingen anders dan via de Internetkassa.

17 Iedere levering van werk door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan tot de opdrachtgever alles heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, daaronder begrepen betaling van rente en kosten.

18 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven en leveranciers van elektriciteit en brandstoffen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, arbeidsconflicten waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaan de leverancier van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden. Bij stijging van de prijzen van materialen en halffabricaten die voor de uitvoering van de order nodig zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden, zich voordoende na aanvaarding van een order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

19 Het drukwerk kan op de door de leverancier aangegeven dag worden opgehaald op De Wel 4 te Hoevelaken.

20 Het adres voor bezorging mag niet worden gewijzigd. Bij een eventuele noodzakelijke wijziging zal de opdrachtgever contact op moeten nemen met de leverancier.

21 Betaling geschiedt altijd vooraf door middel van een iDeal, Mastercard of Visa betaling. De leverancier slaat geen creditcard gegevens op. De opdrachtgever wordt via de Art2WallShop site doorgestuurd naar iDeal of Paysquare. Dit hangt af van de soort betaling.

Wanneer niet wordt voldaan aan de betaling vooraf zal de levering worden opgeschort tot de betaling wel gedaan is.

De opdrachtgever die reeds een rekening bij de leverancier heeft lopen kan een aanvraag indienen ook via de site op rekening te kunnen bestellen. Op deze wijze heeft de opdrachtgever 8 dagen de tijd na levering om te betalen.

22 Op overeenkomsten tussen de leverancier en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Art2WallShop

De Wel 4

3871 MV Hoevelaken

 

info@Art2WallShop.nl

KvK nummer: 66254329

BTW nummer: NL176859317B02

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com